Logo Hèjje Mojjer zonder websiteVereniging Hèjje Mojjer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Hèjje Mojjer houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Vereniging Hèjje Mojjer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden en/of vrijwilligers

 Persoonsgegevens van verenigingsleden/vrijwilligers worden door vereniging Hèjje Mojjer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve doeleinde;
-Het uitvoering geven aan de lidmaatschaps- vrijwilligersovereenkomst;
-Voor het infomeren van vereniging gerelateerde activiteiten/bijeenkomsten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De lidmaatschaps-/vrijwilligersovereenkomst;
Voor bovenstaande doelstelling(en) kan vereniging Hèjje Mojjer de volgende persoonsgegevens vragen
- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum.
Uw persoonsgegevens worden door vereniging Hèjje Mojjer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door vereniging Hèjje Mojjer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve doeleinden;
-Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vereniging Hèjje Mojjer de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam, adres, woonplaats, (zakelijk) telefoonnummer, e-mailadres
- Geslacht, van de contactpersoon i.v.m. aanhef
Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Hèjje Mojjer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Let op: bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid.

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden,prospect, stakeholder-en/of lobbycontacten

Persoonsgegevens van geïnteresseerden, prospect, stakeholder- en/of lobbycontacten worden door Vereniging Hèjje Mojjer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn; - Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan vereniging Hèjje Mojjer de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
- Naam, telefoonnummer, e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door vereniging Hèjje Mojjer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde, prospect, stakeholder en/of lobbycontact.

 

Foto’s en video’s

Gedurende bijeenkomsten, feesten, evenementen en/of andere activiteiten, kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze verenigingsfotograaf en/of -cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op een van de websites van Hèjje Mojjer, in het dorpsblad Hejs Nejs of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of de afbeeldingen/video’s teksten niet aanstootgevend zijn. Dit geldt in het bijzonder voor foto’s in het dorpsblad Hejs Nejs. Indien er toch een foto op de website staat die uw privacy aantast, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder verwijzing naar de webpagina en foto/video.
Tekst hierover en het e-mailadres staan duidelijk zichtbaar op de website.
Let op: Hèjje Mojjer heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Wees er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft Hèjje Mojjer geen verantwoordelijkheid, tenzij door vereniging Hèjje Mojjer zelf geplaatst.

 

Websites van de vereniging Hèjje Mojjer/ overige websites

Op de websites van Hèjje Mojjer, kunt u links aantreffen naar andere websites. Hèjje Mojjer draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.
De volgende websites vallen onder vereniging Hèjje Mojjer: heijen.info, heisafeesten.info & historischheijen.info

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen (verwerkers)overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Vereniging Hèjje Mojjer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens vereniging Hèjje Mojjer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze website draagt zorg voor een veilige uitwisseling van gegevens door HTTPS verbinding: (Hypertext Transfer Protocol Secure)
- Wij maken gebruik van goede software en up-to-date virusscanners;
- Onze vrijwilligers en bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze vrijwilligers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Wij stellen het erg op prijs als u dit wilt melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,wij ondernemen dan z.s.m. actie om de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

 

Wijzigingen privacy beleid

Het bestuur van vereniging Hèjje Mojjer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Zodra vereniging Hèjje Mojjer belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Hèjje Mojjer de persoonsgegevens verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via een nieuwsbericht op onze websites en indien mogelijk in het dorpsblad Hejs Nejs.

 

Bestuur & Vrijwilligers

Alle bestuursleden en vrijwilligers dienen zich te houden aan dit privacy beleid, zo ook iedereen die hand- en spandiensten verricht voor vereniging Hèjje Mojjer.

 

Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacy beleid is het bestuur van de vereniging Hèjje Mojjer verantwoordelijk.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Zie contactgegevens.

 

Vragen

Hebt u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op;

 

Contactgegevens

Vereniging Hèjje Mojjer
Secretariaat: Heikampseweg 54, 6598 BP Heijen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.