- Voorjaarsnota 2013
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 24 juni 2013
Onderwerp: Verkeersmaatregel Hoofdstraat Heijen
De Raad, gehoord de beraadslaging, keuze, overwegende dat in de inspraakavond d.d. 18 juni 2013
door de insprekers is aangegeven dat men liever geen halve verkeersmaatregel wil;
dat men de absolute voorkeur heeft voor een rotonde, ook al wordt die pas op lange termijn gerealiseerd
Stelt voor de in 2013 gebudgetteerde investering ad € 25.000 voor de reconstructie Hoofdstraat te schrappen.
en gaat over tot de orde van de dag. CDA Gennep

 

Terug naar Hejje Mojjer binfo 2013