Aanwezig: Pierre Hendriks, Edwin Jans (Hejje Mojjer), Henry Reijnen (gemeente)
Locatie: d’n Toomp Heijen
Besproken punten:


Verslag actielijst 4 december 2012.
De meeste punten van dit verslag staan vandaag op de agenda, zoals convenant veld en de voortgang van het centrumplan Heijen.

Verslag en actielijst zijn verder akkoord.

 

Convenant veld
Een ‘ingebruikneming’ van dit terrein (met afspraken over gebruik) blijkt in de praktijk onvoldoende te zijn, volgens Henry.
Er blijft toch een noodzaak bestaan vanuit de lokale wetgeving om vergunningen ed. aan te vragen.

Henry merkt op dat, wil het OMO beleid gepromoot en effectief worden, een aantal ‘obstakels’ dienen te worden beslecht.
Het gaat om enerzijds vereenvoudiging van regelgeving/procedures en anderzijds om minder kosten voor initiatieven
vanuit buurten en kernen (bijvoorbeeld m.b.t. legeskosten).
Gemeente belegt intern een bijeenkomst om dit thema breder op te pakken en na te gaan welke mogelijkheden er wel liggen.

Na de zomervakantie wordt teruggekoppeld welke oplossingsrichtingen er zijn. In tussentijd wordt afgesproken dat Hejje Mojjer aan Henry doorgeeft welke activiteiten (en wanneer) worden gedaan op het “evenemententerrein” (met uitzondering van Heisa).
Ook wordt door Hejje Mojjer dan aangegeven of er spandoeken/decoraties etc worden aangebracht.
Henry zal dit dan intern afstemmen en terugkoppelen met Hejje Mojjer.
Aandachtspunt voor Hejje Mojjer: decoraties/spandoeken etc. niet te dicht aan de straat plaatsen en niet voorzien van reclame-uitingen!!

Bloembakken aan lantaarnpalen:
Hiervoor zijn mogelijkheden. Hejje Mojjer geeft aan Henry door wat precies de bedoeling is (waar/dorpsentree/hoeveel).
Kosten worden door gemeente geschat op 250,- per bloembak. (aanschaf zonder inhoud).
Dit zou een project kunnen worden vanuit de dorpsvereniging en daarvoor kan dan ook de jaarlijkse projectsubsidie worden ingezet.
Gemeente kan zorgen voor bewatering (of afspraken hierover maken met HM)

 

Subsidieaanvraag 2013
Hejje Mojjer heeft de jaarstukken over 2012 gereed. De aanvraag dient voor 1 april 2013 te worden gedaan.
Tip Henry: vermeldt ook op het subsidieformulier/of via bijgevoegde brief gelijktijdig doel van de projectsubsidie.
Dan kan de subsidie 2013 geheel worden afgehandeld

 

Zonnebrem
Ontwikkelingen Brem worden afgewacht. Hejje Mojjer vraagt aandacht voor goede en tijdige informatie richting Heijen.
Verder is dit ook een thema voor het vandaag gestarte (periodieke) overleg Gemeente-werkgroep BROHM.

 

Voortgang Kernplan
Gemeente verwacht een collegebesluit medio maart 2013. Ambtelijk wordt geadviseerd om een integrale visie centrumplan Heijen vast te stellen. Gemeenteraad krijgt dit dan in mei 2013 op haar agenda. Gemeenteraad besluit over visie en financiën (totale plan is niet kostendekkend). Er dient ook aandacht te zijn voor een goede communicatie m.b.t. collegebesluit richting Heijen.

 

Klachten parkeren Toomp
De mailwisseling (gemeente-beheerder Toomp) over klachten parkeren bij d’n Toomp wordt door Henry
voorgelegd aan Andy Knipping (Verkeer).

 

Nieuwe data
Henry zal nieuwe data voor het reguliere overleg met Hejje Mojjer plannen.
Daarnaast wordt een overleg gepland met alle dorps- en wijkraden (vervolg OMO bijeenkomst Pica Mare). Dit zal begin april zijn.

 

Markt Heijen
N.a.v. vragen van Hejje Mojjer is hierop via mail antwoord gegeven. Er komt in de 2e helft van 2013 een nota over standplaatsenbeleid. Nu kan in principe iedereen een standplaatsvergunning aanvragen.

 

Collecten in Heijen
Vraag van Hejje Mojjer is welke organisaties in Heijen nu collecteren voor diverse doelen.
Het idee bestaat bij Hejje Mojjer om te bekijken (in overleg met coördinatoren van deze collecten) of dit gezamenlijk kan worden georganiseerd (en beperkt tot 1 week). In de regio zijn voorbeelden waar dit op deze wijze wordt georganiseerd.
Henry vraagt na of dit bij het Omgevingsloket (i.v.m. vergunningen voor collecten) bekend is (welke collecten en de contactpersonen).

 

Overleg werkgroep BROHM
Zie ook onder punt ‘Zonnebrem’. Het eerste overleg tussen gemeente en de werkgroep BROHM is vandaag gestart. Henry en Pierre zullen intern de reactie peilen.


Kruising Hoofdstraat-Groote Heeze
Dit punt is ter vergadering zijdelings aan de orde gekomen.
OPMERKING notulist:
Informatie over het uitvoeringsplan GVVP en het sterproject Kruising Heijen is op 27 februari 2013 per mail verzonden aan Edwin en Pierre (inclusief situatietekening).

 

Henry Reijnen
Afdeling Leefomgeving
Gemeente Gennep

 

Terug naar Hejje Mojjer info 2013