Laatste update: 01-01-2019

Inhoud:

 1. Voorgeschiedenis, de aanloop naar de dorpskamer van Heijen
 2. Waarom een huiskamer in een dorp
 3. Ideeën huiskamer Heijen
 4. Activiteiten huiskamer
 5. Doelstelling
 6. werkwijze werkgroep
 7. Bevolking Heijen
 8. Exploitatie

 

 1. Voorgeschiedenis, de aanloop naar de huiskamer van Heijen

Heijen is een klein dorp in de kop van Noord Limburg. Zoals zoveel kleine dorpen probeert Heijen zijn eigen karakter zoveel mogelijk te behouden en streven de inwoners ernaar om het dorp leefbaar te houden voor diverse doelgroepen. De maatschappij verandert, verantwoordelijkheid wordt meer en meer bij burgers gelegd in wat heden ten dage de participatiemaatschappij wordt genoemd. In de kern komt dat erop neer dat mensen meer en meer om moeten zien naar elkaar waar de overheid zich terugtrekt.

Een belangrijke doelgroep bewoners van Heijen is de categorie ouderen. Inherent aan het ouder worden is het gegeven dat deze mensen sneller alleen in het leven komen te staan door diverse oorzaken. Hun kinderen vertrekken naar elders vanwege studie of werk. Ouder worden brengt met zich mee dat mensen uit het netwerk wegvallen door ziekte en / of overlijden.

Een groot deel van deze mensen wil graag in hun vertrouwde Heijen blijven wonen, maar heeft moeite om hun eigen huis te onderhouden. Zij worden geleidelijk aan afhankelijk van anderen.  In Heijen groeit sinds een aantal jaren de behoefte aan een project waar senioren door kunnen stromen naar kleineren woningen. Daardoor kan de jongere doelgroep die ook graag in het eigen dorp wil blijven, doorstromen naar vrijkomende woningen.

De afgelopen jaren zien we dat een groot aantal oudere dorpsgenoten noodgedwongen is verhuisd naar grotere plaatsen om Heijen heen waar meer voorzieningen zijn. Met name Gennep en Boxmeer zijn dan erg in trek.

In 2009 is een dorpsontwikkelingsplan opgesteld waarin reeds sprake is van woningbouw op maat en waarin wordt gesproken over wat toen een huiskamerproject werd genoemd. Er is toen gekeken naar mogelijkheden in bestaande gebouwen, maar een goede locatie was niet te vinden of was te kostbaar.

Woningcorporatie Destion bood de mogelijkheid om twee punten tegelijk te realiseren, namelijk woningbouw op maat in de vorm van levensbestendige woningen en daarbij een ‘huiskamer’. Door verschillende oorzaken duurde het tot voorjaar 2018 voordat de realisatie van deze plannen ook werkelijkheid werden. Inmiddels is de eerste spade de grond in gegaan. Het gaat er echt van komen!

 1.  Waarom een huiskamer in een dorp?

In de voorgaande alinea is het al aangestipt. Een huiskamer, of beter gezegd dorpskamer biedt uitkomst aan de doelgroep ouderen die elkaar letterlijk, maar ook figuurlijk in de dorpskamer van Heijen kan ontmoeten. Een huiskamer is een fysieke omgeving, een plek van ontmoeting zoals die nu dus ook werkelijk gerealiseerd gaat worden. De term dorpskamer refereert ook aan een overdrachtelijke betekenis: je hoeft elkaar niet in de huiskamer te ontmoeten, dat kan op iedere andere plek in het dorp zijn. Je spreekt bijvoorbeeld samen ergens af om een wandeling te gaan maken. Of je spreekt af dat de een de ander met de auto komt ophalen om samen ergens naar toe te gaan. Of de dorpskamer brengt mensen bij elkaar die elkaar kunnen helpen: iemand snoeit de bomen en struiken in de tuin van de ander, daar staat tegenover dat de ander zorgt voor een pannetje soep. Feit is dat de dorpskamer hier ook als metafoor dient voor een initiatief dat mensen op allerlei manieren met elkaar in verbinding brengt: de participatiesamenleving in optima forma dus!

 1. Wie nemen deel aan de dorpskamer van Heijen?

Dorpskamer Heijen gaat zich allereerst oriënteren op de oudere Heijenaren zodat zij in hun dorp kunnen blijven wonen en een fijn sociaal kunnen leven kunnen leiden.  Maar een dorp heeft meer mensen die hulp, begeleiding of aandacht nodig hebben. Ook deze mensen willen we in kaart brengen. We willen met hen in contact komen en kijken hoe we in Heijen voor elkaar iets kunnen betekenen.  Denk bijvoorbeeld aan mensen die ziek zijn en tijdelijk hulp nodig hebben, mensen die fysiek of mentaal een beperking hebben die drempels opwerpt in hun dagelijkse leven.

Het begrip ouderen is een containerbegrip. Volgens de definitie zijn 60 plussers ouderen. We zien echter een aanmerkelijk groei van vitaliteit in deze doelgroep, met andere woorden: volgens de definitie mag iemand tot de doelgroep ouderen behoren, maar dat wil niet zeggen dat die persoon zich oud voelt. Ook voor hen wil de Dorpskamer Heijen iets betekenen.

Door deze mensen op tijd met elkaar in contact te brengen binnen het project Dorpskamer, wordt de Dorpskamer ook voor hen een begrip. De Dorpskamer is er voor alle bewoners in het dorp, niet alleen voor de mensen die straks in de omliggende woningen wonen. In Heijen zijn op drie andere plaatsen meerdere senioren woningen die allemaal op loopafstand van de toekomstige dorpskamer liggen. De werkgroep ziet deze afstand niet als een belemmering, het is alleen maar goed als mensen in beweging blijven en buiten komen.

 1. Activiteiten huiskamer

De dorpskamer Heijen is van en voor de inwoners  en zal op gezette tijden geopend zijn. Ook op feestdagen is bij mensen behoefte aan contact met anderen. Zeker op feestdagen als de kans groot is dat het gevoel van eenzaam zijn nog eens extra wordt uitvergroot. Juist op die momenten moet  de dorpskamer open zijn.

In de dorpskamer moet in principe niks, maar mag er veel. Niemand hoeft zich aan te melden, je kunt gewoon naar binnen lopen en gaan wanneer je wil. De koffie is bruin, de krant ligt klaar. Je kunt een spelletje meespelen of gewoon een praatje maken. Ook kunnen bezoekers samen maaltijden klaarmaken en vervolgens natuurlijk ook samen aan tafel gaan. De dorpskamer is een laagdrempelige ontmoetingsplaats.

Samen

Er kunnen kleinschalige activiteiten georganiseerd worden om de bewoners van Heijen uit te nodigen de dorpskamer te bezoeken. Dit kunnen activiteiten zijn op recreatief, maatschappelijk of cultureel gebied. De dorpskamer overlegt hiervoor dan ook met andere verenigingen of stichtingen die al in Heijen actief zijn, zoals de KBO, Zij Actief en de Zonnebloem. Samenwerken is het motto van de dorpskamer. Op die manier versterken we elkaar en kunnen we samen iets betekenen voor de ander.

Helpen

De dorpskamer wil ook de plek zijn waar mensen kunnen worden geholpen met vragen op praktisch gebied. Onze samenleving is een soms ondoorzichtig woud van wetten en regels. Mensen die kennis van zaken hebben, kunnen de helpende hand bieden bij vragen rondom bijvoorbeeld WMO, regels die maatschappelijke instanties of zorginstellingen hanteren, indienen van hulpvragen, Omo etc. etc. In de dorpskamer kunnen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd rondom thema’s die op dat moment relevant zijn.

Medische/paramedische hulpverleners zoals de fysiotherapeut, de opticien, de pedicure, ergotherapeut, maar ook de notaris, of vertegenwoordigers van andere bedrijven/instellingen kunnen te gast zijn in dorpskamer om tekst en uitleg te komen geven rondom bepaalde thema’s.

 1. Doelstelling

Samenvattend zijn de doelstellingen van de Dorpskamer Heijen

 • Het vergroten van de leefbaarheid voor met name oudere en hulpbehoevende inwoners van Heijen.
 • Het vergroten van de zelfredzaamheid van de doelgroep ouderen
 • Een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn voor (oudere) dorpsbewoners
 • Het bieden van activiteiten in en om de dorpskamer

Dat doet de Dorpskamer Heijen in de vorm van een stichting als rechtspersoon.

Deze stichting dient het algemeen belang en kent geen winstoogmerk.

De Stichting Dorpskamer Heijen werkt daarbij samen met andere zorginstanties, verenigingen, horeca, detailhandel, onderwijs en andere organisaties in Heijen.

De stichting stelt een plan op om voldoende vrijwilligers te werven die de initiatieven van de stichting helpen realiseren.

De stichting draagt de verantwoording voor de feitelijke exploitatie van de dorpskamer zodat deze ruimte op gezette tijden daadwerkelijk en zo optimaal mogelijk benut kan worden. Ook is de stichting verantwoordelijk dat de stichting Dorpskamer Heijen een financieel gezonde organisatie is.

 1.  Werkwijze werkgroep

 

Wat eraan vooraf ging

Tijdens de ontwikkeling van de plannen voor de woningbouw door de gemeente Gennep en woningcorporatie en Destion hebben de dorpsvereniging Hejje Mojjer en enkele enthousiaste inwoners met elkaar overlegd over de realisatie van een Dorpskamer Heijen. Toen de plannen concreter werden hebben zij samen een avond belegd waar geïnteresseerden die iets willen betekenen in het project geïnformeerd werden over de plannen.

Op die avond hebben verschillende mensen zich aangemeld en vormen. Zij vormen nu samen met de initiatiefnemers een achtkoppig bestuur.

Voorzitter             : Antoinette Linders en Richard Keuninx

Penningmeester : Hans van den Ham

Secretariaat:        : Jolanda Jansen en Lian Hoesen

Bestuursleden     : Erwin Jansen, Minet Coenders en Edwin Jans

Door de brede kennis van deze verschillende personen is een actieve gemotiveerde groep ontstaan die ieder zijn eigen talent kwijt kan in de verschillende  werkgroepen die opgezet gaan worden.

De werkwijze

Er is een plan opgezet dat overigens afhankelijk is van de bouwontwikkelingen op het terrein. Door de korte lijntjes met de gemeente en Destion verloopt dit zorgvuldig. De opzet van het bestuur is om de verschillende verantwoordelijkheden zoveel mogelijk te verdelen over meerdere personen. Deze werkwijze willen we verder uitbreiden over de vrijwilligers die straks noodzakelijk en  verantwoordelijk zijn voor het slagen van de Dorpskamer Heijen.

Stand van zaken 16-10-2018

 • Opzetten van een bestuur, gerealiseerd.
 • Inspraak in de bouwtekeningen, afspraak is dat we geïnformeerd worden als deze klaar zijn.
 • Opzetten stichting, statuten worden voorbereid en januari 2019 wordt deze opgezet.
 • Overleg met gemeente, afspraak is dit in gang te zetten als de bouwwerkzaamheden starten.
 • Opzetten werkgroepen, wordt de komende maanden in gang gezet.
 • Benaderen en werven vrijwilligers, wordt in gang gezet als de werkgroepen concreet zijn.
 • Financiën, op het moment dat de tekeningen van de huiskamer definitief zijn, wordt begonnen met het werven van sponsors en worden fondsen aangeschreven. Verder worden er initiatieven opgezet om binnen de samenleving geld te genereren door middel van uiteenlopende acties.
 1. Samenstelling bevolking Heijen

Heijen is wat betreft het aantal inwoners de laatste 5 jaar stabiel, er zijn geen signalen dat het aantal inwoners terug loopt. Het aantal woningen is ook stabiel, er is weinig nieuwbouw geweest de laatste 5 jaar. Zeker in het lager segment zijn er geen nieuwe woningen bij gekomen.

1 januari 2018 telt Heijen 836 woningen waarvan 74% koopwoning (Bron allecijfers.nl)

Bevolking aantallen per leeftijdgroep (Bron allecijfers.nl)

Totaal aantal inwoners op 1 januari 2018: 2070

Leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar   :325

Leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar :200

Leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar :390

Leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar :665

Leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar :485 23.4%

De verdeling is 51.7% mannen en 48.3% vrouwen

 1. Exploitatie

Toelichting exploitatie:

Woningcorporatie Destion heeft aan de Hoofdstraat in Heijen 13 huurwoningen gebouwd. Een van de woningen zal gaan fungeren als Huiskamer en gaat door stichting BLOH (Bevordering Leefbaarheid Ouderen Heijen) geëxploreerd worden.  

Destion zal tegen een huurprijs van €1,- de huiskamer beschikbaar stellen aan de stichting BLOH.

Bijlage 1, de huurovereenkomst 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door tenminste drie daartoe benoemde vrijwilligers. Het beleid van de Stichting is vastgelegd in de statuten, zoals opgenomen in de Akte van oprichting.

Bijlage 2, de statuten van stichting Bevordering Leefbaarheid ouderen Heijen

De dagelijkse organisatie en uitvoering van de activiteiten zal in samenwerking met het bestuur, in handen komen van vrijwilligers. Door de inzet van vrijwilligers zullen de kosten bijna uitsluitend bestaan uit bijkomende uitvoeringskosten.

Financieen, keuze bank

Als huisbank is gekozen voor de ……… bank te ……, IBANnummer ….. tnv Stichting Dorpskamer Heijen.